SOCIOLOGIC PORTRAIT (2012)

 Aesthetics of these portraits is characteristic for similar concepts. Reality is being overwritten by styling and staging, and in some cases even idealizing the reality. Through the artistic view, the social reality is transformed into symbolic and archetypal. In the process of visualization I work with the principle of anti-gesture – I interfere with natural gestures. I sensitively use the individual fragments of reality as a means of communication between self-understanding of the portrait subjects and its generalization, due to which an identity of an individual becomes a representative of a certain category.

Peter Lančarič

SOCIOLOGICKÝ PORTRÉT (2012)

Estetika týchto portrétov je príznačná pre podobné koncepty. Realita je prepisovaná jej štylizovaním a inscenovaním, v niektorých prípadoch až idealizovaním. Sociálna realita sa skrz výtvarný zámer transformuje na symbolickú a archetypálnu. V procese vizualizácie pracujem s princípom antigesta – narúšam prirodzené gestá. Jednotlivé fragmenty reality citlivo využívam ako prostriedok komunikácie medzi sebaponímaním portrétovaných osôb a ich zovšeobecnením, ktorým sa identita jednotlivca stáva reprezentantom určitej kategórie.

Peter Lančarič