WIDE OPEN 2012

Lančarič is working here with a projection which represents an association with the imaginariness of virtual reality. He uncovers various levels of interpretation of human soul. He critically points out the virtual representation of a person as a being of idealized identities. The symbol of a window as a visual penetration into gentle intimacies makes a voyeuristic impression which Lančarič enhances even more by using multiplied views through the windows. The name „WIDE OPEN“ metaphorically refers to the number of options provided to us by the postmodernism, in either positive or negative sense. Specifically, it is a warning against social media and danger of misuse of information which impairs privacy, violates human rights and in the end also the „fictitious freedom“.

Martina Chudá

DOKORÁN

Lančarič tu pracuje s projekciou, ktorá je asociáciou k imaginárnosti virtuálnej reality. Odhaľuje viaceré roviny interpretácie ľudskej duše. Kriticky nás upozorňuje na  virtuálnu reprezentáciu človeka ako bytosti idealizovaných identít.

Symbol okna ako vizuálneho prieniku do jemných intímností pôsobí voayeristicky, čo Lančarič multiplikovaním priehľadov a okien projekciou ešte väčšmi znásobil. Názov „DOKORÁN“ metaforicky odkazuje na množstvo možností, ktoré nám postmorderna ponúka, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Špeciálne je však výstrahou pred sociálnymi sieťami a nebezpečenstvom zneužitia informácií, čím je narúšané súkromie, ľudské práva, a v konečnom dôsledku aj „fiktívna sloboda“.

Martina Chudá